Winkelmand

No products in the cart.

Neem contact op via WhatsApp

WhatsApp

HomeDisclaimer

Disclaimer

1. Algemeen

1.1. De gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van c.q. het bezoek aan de website www.kedge.nu (hierna: de Website).

1.2. De bezoeker van de Website verklaart zich door het gebruik van c.q. het bezoek aan de Website de inhoud van de onderhavige gebruikersvoorwaarden te kennen en zich met de inhoud ervan te (kunnen) verenigen.

1.3. Kedge Safety Systems B.V. (hierna: ‘Kedge Safety Systems’) behoudt zich het uitdrukkelijk recht voor de gebruikersvoorwaarden te allen tijde en met onmiddellijke ingang (eenzijdig) te wijzigen en/of aan te vullen. Kedge Safety Systems is niet verplicht deze wijzigingen en/of aanvullingen aan elke bezoeker afzonderlijk (actief) mee te delen. Bezoeker zal dan ook de gebruikersvoorwaarden regelmatig (moeten) raadplegen om zo op de hoogte te blijven van wijzigingen en/of aanvullingen op de gebruikersvoorwaarden.

 

2. Algemene informatie

2.1. De informatie op de Website wordt alleen verstrekt als algemene informatie. Verstrekking van de informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies of als een handeling die een rechtsgevolg beoogt.

2.2. Kedge Safety Systems besteedt veel zorg aan het onderhoud van de Website. De informatie die via de Website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Kedge Safety Systems kan evenwel noch de juistheid noch de volledigheid, toepasbaarheid of de geschiktheid van de informatie, voor welk gebruik dan ook, garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft.

2.3. De bezoeker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd.

 

3. Aansprakelijkheid

3.1. Kedge Safety Systems is nimmer verantwoordelijk voor ieder initiatief en/of elke rechtshandeling welke de gebruiker neemt respectievelijk verricht op basis van de op de Website verstrekte informatie.

3.2. Kedge Safety Systems kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte en/of incidentele schade of om het even welke andere schade, welke het gevolg zijn, voortvloeien uit en/of verband houden met het gebruik van c.q. het bezoek aan de Website of de onmogelijkheid de Website te gebruiken of te raadplegen. Kedge Safety Systems aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met gebruik van de Website of onjuistheid of onvolledigheid van de daar verstrekte informatie.

3.3. Kedge Safety Systems aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de Website en aanverwante informatiediensten.

 

4. Copyright notice

4.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Website, of onderdelen van de Website, onder welke onderdelen onder meer – dus niet limitatief – dienen te worden verstaan de afbeeldingen, de teksten, de publicatie, en/of andere contents behoren (uitsluitend) toe aan Kedge Safety Systems en/of haar licentiegevers.

4.2. Het is de bezoeker van de Website uitdrukkelijk niet toegestaan om onderdelen van de Website te kopiëren, van enige aanduiding omtrent rechthebbenden te ontdoen of anderszins te gebruiken, al dan niet commercieel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kedge Safety Systems.

 

5. Notice

5.1. Indien de bezoeker denkt dat de informatie op deze website onjuist of onvolledig is, dan wel onvolkomenheden bevat, dan verzoeken wij de bezoeker vriendelijk dit de internetredactie te melden via het e-mailadres: info@kedge.nu.

Logo

Kedge Safety Systems BV Ⓒ 2022